Selecteer een pagina

De kogel is door de kerk: In juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat vanaf 2024  150 meter hoge windturbines gebouwd mogen worden, maar alleen in het buurtschap Eldrik. Ergens anders in Bronckhorst is geen plaats voor windturbines, zo heeft de raad besloten.

In Eldrik is de Stichting Tegenwind Eldrik Keppel actief. Zij hebben Peter de Lange, s’lands bekendse en best ingevoerde advocaat op dit gebied gevraagd om hen bij te staan in dit dossier.

Mocht de Stichting Tegenwind Eldrik Keppel hun pleidooi om de windturbines niet in Eldrik te laten oprichten winnen, dan is het de vraag wat de gemeente gaat doen. Komen dan de andere locaties uit het Witteveen & Bos rapport in beeld? Of houdt de gemeente haar rug recht en kunnen de burgers van Bronckhorst er op rekenen dat er geen plaats is voor windturbines in onze mooie gemeente.

 

Op 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst besloten om de komst van mega hoge windmolens (> 200 meter) in ons prachtige landschap mogelijk te maken. Ze gaan de kaders daarvoor opstellen.

Het is treurig dat onze eigen volksvertegenwoordigers ons landschap voor veel belastinggeld verkwanselen en onze gezondheid te grabbel gooien. 

NederWind netwerk vraagt om controversieel verklaring

Geplaatst op 22-1-21

Het NederWind netwerk heeft de Kamer gevraagd, nu het kabinet demissionaire is, om de planvorming en uitrol van windturbines op land controversieel te verklaren. Dit omdat het onderwerp zowel politiek, juridisch als maatschappelijk controversieel is.
NederWind is een netwerk van 65 organisaties die net als windturbinevrij.nl, het plaatsen van zeer hoge windturbines op land niet gewenst acht.

Lees hier de brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Nederlands onderzoek wijst uit: Windturbines ziekmakend

Geplaatst op 22-1-21

Jan de Laat was op 8 december 2020 te zien in een uitzending van Eenvandaag over ziekmakend windturbine lawaai en heeft zijn bevindingen nu in een rapport gedeeld: Windturbines zijn ziekmakend.

Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) heeft de bevindingen gepubliceerd en concludeert dat de besluitvorming over windturbineparken anders moet. De auteurs van dit rapport spreken over een overhaaste besluitvorming in de energietransitie als het gaat om de gezondheid van de mens. Zij stellen dat de overheid in Nederland stelselmatig haar voorzorgsplicht heeft verzaakt bij de planvorming en bouw van windturbineparken.

Lees hier het rapport.

Aanbiedingsbrief bij het DEI rapport

Geplaatst op 22-1-21

Het Democratisch Energie Initiatief heeft een indringende aanbiedingsbrief bij het rapport “Voorkom het windturbinesyndroom” geschreven. Deze brief is, samen met de brief van NederWind een oproep aan de politiek en de bestuurders van Nederland om de burger serieus te nemen. Dat dat nodig is, heeft de toeslagenaffaire wel geleerd.

Lees hier de aanbiedingsbrief.

Om lokaal eigenaarschap van windparken af te dwingen is wet nodig.

In het vakblad voor economen, ESB, verscheen op 24 september 2020 een artikel over de analyse die Noordelijke Rekenkamer opstelde over participatie van burgers windmolenparken:

Kwakkel et al. (2020) ESB 

Fractievoorzitter Groen Links verdraait feiten.

Herman van Rooijen, fractievoorzitter van Groen Links stuurde ons een reactie op de bovenstaande brief. Daarin geeft hij aan dat de kern van het amendement uit 2019 was dat er geen vergunningaanvragen voor windmolens voor 2022 in behandeling worden genomen. Wij raden hem aan om de tekst van het amendement nog eens goed te lezen, want zijn interpretatie is in de verste verte niet in dit amendement te lezen.

Alternatieven voor windturbines

Regelmatig popt de vraag op “Maar wat zijn dan de alternatieven voor windturbines”. Die zijn er natuurlijk legio. En zeker als je een breed perspectief kiest. Bjorn Lomborg, hoogleraar en directeur van het Copenhagen Consensus Center, legt het goed uit in deze video.

Achterhoekse artsen uiten zorgen bij Omroep Gelderland

In een korte video van Omroep Gelderland uiten artsen uit de Achterhoek hun zorgen over de negatieve gezondheidsaspecten van windturbines. Ze geven aan dat er veel onderzoek in deze richting wijst. Van belang is om het voorzorgsprincipe te hanteren. Eerst zeker weten dat er geen slaapproblemen, hartritmestoringen en achterblijvende ontwikkeling van kinderen kan plaatsvinden.

Update naar aanleiding van de Vragenlijst over windenergie die de  gemeente Bronckhorst op 30 november 2020 aan alle huishoudens heeft toegestuurd.

Kijk allereerst even naar deze video uit het programma Eenvandaag van 8 december 2020 (bron: Eenvandaag). Gezondheidsklachten door geluid zijn zeer serieus. Mensen verhuizen uit nood omdat ze geen andere uitweg meer zien om hun gezondheid te redden. Waarom? De huidige normen voldoen niet voor de enorm hoge moderne windturbines.

De kern van dit verhaal is dat de gevolgen voor direct omwonenden zeer groot kunnen zijn. Als u van ellende, zoals de video toont, moet verhuizen, dan zit u met de kosten. En u heeft geen poot meer om op te staan. 

Daarom is het zo belangrijk dat we nu, en echt nu, alles op alles zetten zodat de gemeente geen regels gaat opstellen voor het toestaan van windmolens. Anders komen ze er toch. De gemeente gaat in mei 2021 beslissen over de regels.

Omdat de (geluids-)normen voor de windturbines niet gemaakt zijn voor de huidige technische standaard, komen de windturbines veel te dicht bij de bebouwing te staan. Daarom zijn er in de enquete geen items opgenomen met de vraag of u mee wilt praten over de afstand tot uw woning. Zoals de meneer in de video zegt: deze zou 10x de hoogte moeten zijn. Dat is 1,5 tot 2,5 kilometer! 

Wij hebben met de wethouder gesproken over individuele gevallen waarbij mensen zoveel overlast en gezondheidsschade ervaren dat ze geen andere uitweg zien dan verhuizen. Deze mensen krijgen geen redelijke compensatie. In de vragenlijst wordt ook op geen enkele manier de suggestie gewekt dat dit wel kan. U kunt aangeven dat u wel vindt dat dat moet gebeuren.

In de expertmeeting die de gemeente organiseert zitten geen huiseigenaren die naast een windmolen wonen. Er zijn alleen “verkopers” van windmolenparken ingehuurd. Projectontwikkelaars en grondeignaren zijn spekkopers. Die ontvangen uw belastinggeld via subsidies. De gedupeerde buurman, en dat kunt u zijn, betaalt de gepeperde rekening.

Mocht u toch nog denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Kijk dan nog naar de onderstaande video. Overal ter wereld zijn er mensen die onder gezondheidsklachten door geluid lijden.

Waarom het geen goed idee is leest u in deze brief, die op 14 oktober 2020  aan de gemeente is gemaild:


Geachte raadsleden,

Namens alle 779 ondertekenaars van de petitie Brockhorst Windturbinevrij wordt u gevraagd om ervoor te zorgen dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt: Geen beleidsregels en kaders voor grote windmolens tot 2022.

Eigen besluit naleven!
Letterlijk staat in amendement 7-3 van 31 oktober 2019 dat besloten wordt dat de gemeente de beleidsregels en kaders voor grote windmolens vanaf 25 meter zal opschorten tot 2022. U heeft daarmee niet alleen een raadsbesluit genomen, maar ook een belofte gedaan aan de bevolking. Om de eigen besluiten na te leven, daar is een rechte rug voor nodig. Helaas gaat het College haar eigen gang. Want zij wil nu toch, tegen de afspraken in, regels voor het plaatsen van megahoge windturbines vaststellen in de loop van het jaar. Ga hier niet mee akkoord!

Frame moet herdefinieerd worden
Het “frame” dat neergezet wordt om nu toch tot het maken van regels over te gaan is een dwangbuis. Energieneutraal in 2030 is geen ambitie, geen streven, maar een keihard doel dat de gemeente zichzelf oplegt. “Het gaat pijn doen”, zegt wethouder Hofman. Maar waarom dat geweld, waarom die pijn? Laat een Energieneutraal 2030 weer een ambitie zijn en niet een doel dat alle middelen heiligt. Haastige spoed is zelden goed.

Windmolens voor Microsoft
Nu er op verschillende plaatsen parken met megahoge windmolens zijn gerealiseerd, wordt duidelijk welke miskleunen er worden gemaakt. Windmolens in de Wieringermeer leveren geen energie aan 370.000 huishoudens, maar aan het Amerikaanse Microsoft. Arjan Lubach heeft hier op 11 oktober jongstleden een uitzending aan gewijd. Het probleem is dat grondeigenaren en projectontwikkelaars er met de door de belastingbetaler opgebrachte subsidies en winsten vandoor gaan. De burger blijft achter met de bekende lasten: landschaps- en natuur aantasting, en overlast door geluid en slagschaduwen waardoor gezondheidsklachten kunnen optreden, en waardedaling van de woningen. De oplossing is dan Participatie.

Voor Participatie is een wet nodig.
Maar kan de gemeente Participatie afdwingen? Nee, is het antwoord van onderzoekers van de Noordelijke Rekenkamer. Zij concluderen dat er een wetswijziging nodig is om decentrale overheden instrumenten te geven om financiële participatie af te dwingen. Want de overheid gaat alleen over de ruimtelijke regels. Maar het kan toch niet zo zijn dat een grondbezitter € 30.000 tot  € 40.000 per jaar per windmolen ontvangt, de projectontwikkelaar miljoenen belastinggeld opstrijkt en dat de buren in de verre omsteek met de overlast en de waardevermindering van hun woningen zitten? Wacht deze wet af, want anders is Participatie een wassen neus.

Daarom willen wij u nogmaals verzoeken om u aan uw woord te houden en tot 2022 geen beleidsregels en kaders voor grote windmolens vanaf 25 meter vast te stellen!

Van alle petitieondertekenaars hebben 120 mensen hun raadsleden persoonlijk laten weten het niet eens te zijn met het plaatsen van mega hoge windturbines in Bronckhorst.

De gemeente wil het liefst zo hoog mogelijke windmolens in gebieden die cultuurlandschappelijk als “laag” en “zeer laag” zijn ingeschaald (groen op de kaart hiernaast). Maar wat als één van de twee geplande windmolenparken in uw achtertuin komt? Dan kun je als bewoner gaan “genieten” van slagschaduwen en laagfrequente bromtonen, en is je uitzicht verziekt. En procederen helpt bijna niet. Kom daarom nu in actie tegen deze irrationele en falende energiepolitiek van de gemeente.

Met de het rapport “Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030” maakt de gemeente een eerste schifting in gebieden waar wel en geen parken met ruim 200 meter hoge windturbines kunnen komen. Er komen in ieder geval geen windturbines in gebieden die als landschappelijk “hoog” en “zeer hoog” gekwalificeerd worden. Dat lijkt ergens logisch, maar waar is die kwalificatie op gebaseerd? Waar komt die vandaan? Het is toch merkwaardig dat gebieden waar de hoogspanningsmasten staan als landschappelijk “hoog” gekwalificeerd worden. Bewoners van deze “hoog” gekwalificeerde gebieden zullen ongetwijfeld opgelucht adem halen, maar hoe zit het met andere bewoners?

Met misleidende slogans als “We willen een duurzame en leefbare omgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Het gaat om een grote verandering, waar we inwoners nauw bij willen betrekken.”, probeert de gemeente in de 2030 te verhullen dat ze gebieden heeft aangewezen waar de parken met zo hoog mogelijke windturbines moeten komen. Natuurlijk staat e.e.a. in het Verrijkte rapport, maar je moet goed zoeken en zelf de verbanden leggen. En in de persberichten rept de gemeente met geen woord over de aangewezen windturbine-gebieden. Het is daarom van groot belang dat bewoners zich zélf informeren: www.bronckhorst.nl/routekaart . Het gaat om o.a. het buurschap Bekveld en het gebied tussen Keijenborg en Velswijk.

Bewoners van Bronckhorst die een ongeschonden landschap een warm hart toedragen, en zeker de bewoners van de aangewezen windturbinegebieden, moeten voordat de gemeenteraad de Verrijkte routekaart gaat goedkeuren in actie komen. Daarna staat de burger namelijk alleen. Want als er een initiatiefnemer voor een windmolenpark komt, dan mogen alleen nog “belanghebbenden” bezwaren maken. En een initiatiefnemer komt er, want er is veel (subsidie-) geld mee te verdienen. En de directe omwonenden, de belanghebbenden, hebben het nakijken. Eerst de jarenlange procedures, de slapeloze nachten en de advocaatkosten. En daarna de slagschaduwen, de laagfrequente bromtonen en het verpeste uitzicht. En natuurlijk het verlies in de waarde van de woning. Niemand wil dat dit hemzelf overkomt. Daarom is nu gezamenlijke actie nodig want “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” En help ons landschap te behouden. 

Dit artikel verscheen in Contact op 17 september 2019

 

Namens de Stichting Bronckhorst Windturbinevrij  hieronder de reactie op de Verrijkte routekaart:

 

Geen windturbines in Bronckhorst

Zoals de naam al zegt, is de Stichting Bronckhorst Windturbinevrij opgericht omdat bewoners tegen het plaatsen van zo hoog mogelijke windturbines (minimaal 80 meter) in onze gemeente zijn. Wij vragen dan ook de gemeente om het bouwen van deze windturbines in Bronckhorst niet toe te staan en daar ook niet de beleidsmatige weg voor te plaveien, zoals nu gebeurd.

 

Behoud van het landschap is behoud van de allerbelangrijkste en enige kernkwaliteit van Bronckhorst

De allerbelangrijkste reden om geen zeer hoge windturbines in onze gemeente te willen, en dat geldt eigenlijk voor de hele Achterhoek, is dat wij als krimpgemeente met en relatief lage economische activiteit en werkgelegenheid, eigenlijk maar één kernkwaliteit hebben. En dat is ons landschap, onze woonomgeving. Het groen, de rust en de ruimte. Mensen komen hier nog wonen om deze kwaliteit, terwijl ze vaak elders werken. Windturbines die zo hoog zijn, meer dan twee maal de domtoren, zullen vanuit iedere plek in Bronckhorst, of in ieder geval van kilometers ver, te zien zijn en het landschap aantasten. Mensen die zich nu in onze gemeente willen vestigen zullen zich nogmaals bedenken. U stimuleert hiermee de verdere krimp van onze gemeente. Ook toeristen zullen onze gemeente minder aantrekkelijk gaan vinden. De Verrijkte routekaart geeft geen enkele onderbouwing, geen enkele overweging waarin de gemeente het verkwanselen van ons landschap door windturbines en het (economisch) verlies dat daarmee gepaard gaat rechtvaardigt. Het enige dat ter tafel komt is de stelling dat een wind gedeeltelijk moet bijdragen aan de energieopwekking. Dat is geen afweging, dat is een dictaat.

Geen discussie mogelijk, en dat terwijl Nederland, dus ook Bronckhorst al decennia lang zijn energie uit het buitenland haalt. Waarom geen windenergie importeren en onze kernkwaliteit behouden?

 

Verhullende besluitvorming en ondoorzichtig besluitvormingsproces over plaatsing van windturbines, en daarmee het inperken van democratie en burgerparticipatie.

Onder de vlag van een “Verrijkte routekaart energieneutraal Bronckhorst 2030” wil de gemeente Bronckhorst het besluit nemen dat er 12 zeer hoge windturbines in één of twee parken mogen komen. Ook wordt in een kaart aangegeven waar deze windturbines wel en niet mogen komen. Met misleidende slogans als “We willen een duurzame en leefbare omgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Het gaat om een grote verandering, waar we inwoners nauw bij willen betrekken.”, probeert de gemeente te verhullen dat ze gebieden heeft aangewezen waar de parken met zo hoog mogelijke windturbines moeten komen. Natuurlijk staat e.e.a. in het Verrijkte rapport, maar je moet goed zoeken en zelf de verbanden leggen. En in de persberichten of op de webpagina bronckhorst.nl/routekaart rept de gemeente met geen woord over de aangewezen windturbine-gebieden.

In het NRC stond daarover recentelijk een zeer illustratief artikel (zie bijlage). Dit artikel willen wij tevens als onderdeel van deze reactie indienen.

Waar het om gaat is dit: De meeste bewoners van de gebieden die nu aangewezen zijn als potentiële locaties voor de zeer hoge windturbines, zullen dat nu niet in de gaten hebben. Alles wordt onder zalvende, verhullende en optimistische woorden bedekt. En straks, als de buurman een windturbinepark gaat realiseren, is het niet meer te voorkomen dat de windturbines überhaupt geplaats worden. De weg is immers verhuld geplaveid door bepalende besluitvorming waarop dan inmiddels geen invloed kan worden uitgeoefend. Hoe denkt u dat dat voelt?

Er is met ca. 230 bewoners gesproken over de huidige aanpak. De rest van de ca. 40.000 inwoners van Bronckhorst hebben nog niet meegepraat. Zij hebben slechts drie weken de tijd gekregen voor een inspraakreactie op een rapport dat besluitvormend is over windmolenparken, terwijl er door de gemeente in de perscommunicatie met geen woord over gerept is. Dit ondermijnt het gevoel van bestuurlijke betrouwbaarheid en het vertrouwen in de democratie.

Participatie begint bij openheid en transparantie in de communicatie. Wanneer gaat de gemeente daarmee aan de slag? Vóór die tijd kan en mag er geen besluitvorming plaatsvinden over een dergelijk gevoelig onderwerp.

 

Gezondheid geen onderdeel in het afwegings- en besluitvormingskader, maar wel van groot belang.

Gezondheid van omwonenden is formeel geen onderdeel in het afwegingskader, of het wordt gebagatelliseerd, terwijl dat wel van groot belang is voor de bewoners in de directe omgeving. Wij vragen daarom om dat op dit moment wél bij de besluitvorming te betrekken en ook op grond daarvan van de bouw van zeer hoge windturbines af te zien of in ieder geval veel ruimere afstanden tot bebouwing te hanteren.

In het voornoemde NRC-artikel komt naar voren dat geluid een zeer belangrijk probleem vormt bij de windturbines. Huisarts Sylvia van Manen denkt, als ze de wanhopige emails leest, de noodkreten over slapeloze nachten en tergend getril,  „Waarom doen we in een beschaafd land mensen dít aan?”. Wacht daarom de nieuwe aanbevelingen van het RIVM gewoon af voordat er definitieve besluiten worden genomen.

Het probleem is dat in Nederland de windturbines veel te dicht bij de huizen mogen staan. In o.a. Duitsland is dat anders. Raar en ongewenst, gezien de Europese uniformering op velerlei gebied. De gemeente moet in haar ruimtelijke kader aandacht besteden aan dit onderdeel en er in ieder geval voor zorgen dat de windturbines zo ver van bebouwing af komt te staan dat er bij niemand slapeloze nachten, met alle kwalijke gevolgen voor de gezondheid van dien, of andere gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.

Wij willen het artikel in Medisch Contact van de hand van Sylvia van Manen (zie bijlage) ook als onderdeel van deze reactie indienen.

 

Landschappelijke kwalificatie niet toegespitst op plaatsing zeer hoge windturbines

Er komen in ieder geval geen windturbines in gebieden die als landschappelijk “hoog” en “zeer hoog” gekwalificeerd worden. Dat lijkt ergens logisch, maar waar is die kwalificatie op gebaseerd? Is die kwalificatie ooit democratisch bepaald en in een raadsbesluit vastgesteld? Waar komt die vandaan? In welk kader is die opgesteld, met welk doel?
Het is toch merkwaardig dat gebieden waar  hoogspanningsmasten staan als landschappelijk “hoog” gekwalificeerd worden!

Ook hier geldt weer: Waar is de transparantie? Gemeente, vraag het de mensen zélf hoe ze over hun landschap oordelen en of daar een windturbine in past. Wij denken overigens dat u het antwoord wel kent.

230 mensen die meepraten en 40000 bewoners die niet meepraten, dat is geen participatie. En zeker niet voor de mensen die straks van geluidhinder en slagschaduwen kunnen gaan “genieten”, maar die zich daar nu nog niet bewust van zijn. En die de waardedaling van hun huis voor eigen rekening kunnen nemen.

 

Het participatieplan is van geen waarde voor de burgers en bewoners die straks met de windturbines moeten leven. Er moeten harde voorwaarden komen.

Het klinkt allemaal zo mooi, participatieplan, 50 % lokaal eigendom. Papier is geduldig. (En de bewoner mag alleen positieve inbreng hebben. Voor wie positief? Wij vinden een pleidooi voor een Bronckhorst zonder windturbines enorm positief. Wordt er nu ook naar ons geluisterd? Maar dat terzijde.)

Wat nodig is zijn harde toezeggingen aan bewoners: financiële compensatie, gratis levenslange energie, uitkopen van woningen enzovoort. De prijs voor de individuele bewoners die gezondheidsklachten krijgen of anderszins last hebben van de windturbines, die woningwaardedaling of zelfs onverkoopbaarheid van hun woning voor lief moeten nemen, toeristische ondernemers die met een omzetdaling geconfronteerd worden, moeten in ruime mate gecompenseerd worden.

Grondeigenaren en de windturbinebedrijven strijken de winsten op, dankzij subsidies als de SDE+ regeling. Geld dat door de burger is opgebracht. Er moet er voor gezorgd worden dat de winsten bij de gedupeerden terecht komen. Het kan niet zo zijn dat de grondeigenaar, of hij nu 50 % lokaal is of niet, met tienduizenden euro per MW voor zijn grond gecompenseerd wordt en de overlast hebbende buurman niet. Er moet een goede verdeling van lasten en lusten zijn. En het kan niet zo zijn dat die alleen maar “transparant, begrijpelijk en direct” beschreven hoeven te worden, zoals u voorstaat in de participatiehandleiding.
Gemeente, hier ligt een taak voor u!